Regulamin

Dokumenty do pobrania


Regulamin świadczenia usług przez Politechnikę Częstochowską Miejską Sieć Komputerową CzestMAN

Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Politechnikę Częstochowską Miejska Sieć Komputerową CzestMAN z siedzibą w Częstochowie przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 69 zwaną dalej MSK CzestMAN.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator - Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN - jednostka Politechniki Częstochowskiej, która prowadzi działalność telekomunikacyjną w imieniu Politechniki Częstochowskiej z wykorzystaniem własnej sieci oraz sieci innych operatorów. Politechnika Częstochowska działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 1381.
 2. Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN/Sieć Operatora - zespół środków technicznych i organizacyjnych przy pomocy których Operator świadczy usługi teleinformatyczne i za którą Politechnika Częstochowska MSK CzestMAN ponosi odpowiedzialność w rozumieniu ustawy Prawa Telekomunikacyjnego.
 3. Regulamin - Regulamin określa zasady świadczenia usług teleinformatycznych na rzecz usługobiorcy przez MSK CzestMAN.
 4. Usługobiorca/Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna, która zawarła Umowę o świadczenie usług teleinformatycznych z Operatorem.
 5. Umowa - pisemne, zgodne oświadczenie woli Usługobiorcy i Operatora, określające wzajemne uprawnienia i obowiązki Stron, na mocy którego Operator świadczy Usługobiorcy usługi teleinformatyczne, z zachowaniem postanowień zawartych w Regulaminie.
 6. Cennik - wykaz usług teleinformatycznych oraz innych usług świadczonych przez MSK CzestMAN wraz z zestawieniem rodzajów i wysokości opłat.
 7. Abonament - stała miesięczna opłata uiszczana przez Usługobiorcę za usługi określone w Umowie, nielimitowane czasowo, które Operator świadczy Usługobiorcy.
 8. Opłata instalacyjna - jednorazowa opłata ponoszona przez Usługobiorcę za uruchomienie i udostępnienie usługi przez Operatora określona w wyniku negocjacji.
 9. Siła wyższa - zdarzenie nadzwyczajne, którego wystąpieniu Operator nie mógł zapobiec.
 10. Usługi - usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego oraz inne usługi dodatkowe świadczone przez MSK CzestMAN na rzecz Usługobiorcy.
 11. Użytkownik – osoba korzystająca z sieci CzestMAN.
 12. Sieciowy styk abonencki - miejsce dołączenia infrastruktury technicznej Usługobiorcy do urządzenia Operatora.
 13. Prawo Telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

§1

Warunki zawierania umów

 1. Warunkiem świadczenia usług przez Operatora jest zawarcie Umowy pomiędzy Operatorem, a Usługobiorcą, która określa wysokości opłat, terminy realizacji umowy, warunki i postanowienia dotyczące wykonywania umowy.
 2. Zawarcie Umowy stanowi dla Operatora i dla Usługobiorcy zobowiązanie do przestrzegania postanowień zapisanych w Umowie i w Regulaminie.
 3. Operator zawiera umowę na podstawie pisemnego zamówienia na usługi złożonego do Operatora przez Usługobiorcę.
 4. Operator ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub zmiany umowy z Usługobiorcą gdy nie ma możliwości dotrzymania warunków świadczenia usług wymaganych przez Usługobiorcę lub gdy nie ma warunków technicznych dla realizacji usług.
 5. Usługobiorca zawiera Umowę osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania Usługobiorcy lub przez pełnomocnika Usługobiorcy. Honorowane jest tylko ważne upoważnienie lub pełnomocnictwo wykazane stosownym dokumentem lub udzielone przez Usługobiorcę w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Przy zawieraniu Umowy Usługobiorca udostępnia Operatorowi wszystkie dane oznaczające Usługobiorcę, wymagane do jej zawarcia.
 7. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarcia Umowy.
 8. Wszelkie uregulowania prawne z tytułu działalności prowadzonej przez Usługobiorcę, istotne dla realizacji Umowy, spoczywają na Usługobiorcy.
 9. Przy zawieraniu Umowy Usługobiorca przedstawia Operatorowi tytuł prawny do lokalu, w którym na podstawie Umowy Operator świadczy usługę na rzecz Usługobiorcy oraz przedstawia zgodę właściciela/administracji budynku/posesji gdzie znajduje się lokal, na instalację usługi jeśli taka zgoda jest wymagana.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z osobami lub podmiotami, które:
  1. Nie spełniają warunków określonych Regulaminem;
  2. Posługują się dokumentami, które budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności;
  3. Zalegają z płatnościami wobec Operatora;
  4. Dokonały naruszeń postanowień Umowy lub Regulaminu, które spowodowały rozwiązanie wcześniejszej Umowy z Operatorem.
 11. Umowa może ulec zmianie po uzgodnieniu przez Strony. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty za zrealizowane usługi.
 12. Wszelkie zmiany w charakterze i zakresie świadczenia usług, zmiany statusu prawnego Stron Umowy oraz zmiany stanu faktycznego w związku z realizacją Umowy, Strony są zobowiązane przedstawiać w formie pisemnej, w terminie 30 dni od ich zaistnienia. Skutki prawne wynikające z tego tytułu obciążają Stronę, która nie wypełniła zobowiązania.
 13. Operator ma prawo zachować kserokopie odpowiednich stron dokumentów przedstawionych przez Usługobiorcę, wymaganych do podpisania Umowy.
 14. Do przeniesienia przez Usługobiorcę praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy wymagane jest dokonanie uzgodnień z Operatorem.

§2

Zaprzestanie wykonywania umów

 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 30-dniowym terminem wypowiedzenia.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora z 30-dniowym terminem wypowiedzenia z powodu naruszenia przez Usługobiorcę warunków Regulaminu i braku reakcji Usługobiorcy na żądanie przywrócenia warunków regulaminowych w wyznaczonym terminie, przesłane do Usługobiorcy listem poleconym.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora bez okresu wypowiedzenia w przypadku nieuregulowania przez Usługobiorcę zaległej zapłaty za usługi w terminie oznaczonym na wezwaniu do zapłaty, przesłanym do Usługobiorcy listem poleconym.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi za usługi zrealizowane w okresie obowiązywania umowy oraz do pokrycia kosztów wynikających z Umowy, przypadających na Usługobiorcę.
 6. Umowa wygasa na skutek:
  1. Upływu czasu, na który została zawarta;
  2. Śmierci Usługobiorcy albo ustania osoby prawnej;
  3. Utraty przez Usługobiorcę prawa do lokalu lub utraty zgody właściciela/administracji posesji gdzie znajduje się lokal, na świadczenie usługi przez Operatora, o ile Usługodawca nie wskaże nowego miejsca, w którym spełnione są warunki techniczne świadczenia usługi przez Operatora;
  4. Utraty zdolności do prowadzenia działalności przez Operatora w zakresie świadczenia usług objętych Umową.

§3

Zakres i warunki świadczenia usług

Tryb przyjmowania zamówienia na usługi

 1. Usługobiorca składa pisemne zamówienie na usługi Operatora na podstawie oferty handlowej Operatora lub na podstawie przeprowadzonych z Operatorem dwustronnych negocjacji dotyczących przedmiotu, charakteru, zakresu oraz ceny świadczonych usług.
 2. Operator w ciągu 14 dni rozpatruje zamówienie i wysyła do zamawiającego powiadomienie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia. Okres rozpatrywania zamówienia może się wydłużyć w przypadku konieczności dokonania uzgodnień z innymi operatorami.
 3. W przypadku przyjęcia zamówienia dokonywane są uzgodnienia techniczne oraz zostaje uzgodniona i zawarta Umowa, z zastosowaniem punktu 1 Regulaminu "Warunki zawierania umów".
 4. Odmowę przyjęcia zamówienia Operator przedstawia składającemu zamówienie na piśmie.
 5. Umowa na świadczenie usług wchodzi w życie po powiadomieniu Usługobiorcy o uruchomieniu usługi przez Operatora.

Dołączenie urządzeń Usługobiorcy do sieci Operatora

 1. Usługobiorca ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń Operatora dotyczących sposobu przyłączania urządzeń Usługobiorcy do sieci Operatora o ile nie narusza to postanowień Umowy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przyłączania do sieci Operatora swoich urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz niesprzeczny z warunkami Umowy.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do udostępniania na wezwanie Operatora wszystkich informacji niezbędnych dla sprawdzenia przestrzegania postanowień Umowy.
 4. Usługobiorca umożliwi dostęp w uzgodnionym przez Strony terminie do urządzenia Operatora zainstalowanego w lokalizacji Usługobiorcy, na każde wezwanie Operatora. Odmowa dostępu jest naruszeniem Regulaminu i stanowi postawę do rozwiązania Umowy przez Operatora.

Ciągłość świadczenia usług i usuwanie awarii

 1. Świadczenie usługi przez Operatora na rzecz Usługobiorcy trwa 24 godziny na dobę za wyjątkiem przypadków gdy nie można zapewnić jej ciągłości z powodu działania siły wyższej lub z powodu awarii.
 2. Usługobiorca zgłasza awarię osobiście lub pod numerem telefonu lub faxu wskazanym przez Operatora w Umowie.
 3. W przypadku braku ciągłości świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie Operatora i potwierdzonych przez Operatora, Usługobiorca ma prawo do bonifikaty w opłacie za świadczone usługi w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania awarii, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 4. Operator ma prawo do krótkotrwałego przerwania ciągłości świadczenia usług po powiadomieniu Usługobiorcy jeśli działania Usługobiorcy są niezgodne z Regulaminem lub Umową i stanowią zagrożenie dla obniżenia jakości usług świadczonych w sieci Operatora. W takim przypadku Operator nie udzieli Usługobiorcy bonifikaty w opłacie za usługi.
 5. Operator ma prawo przerwać świadczenie usług gdy Usługobiorca wykorzystuje dołączenia do sieci Operatora dla realizacji celów niezgodnych z Regulaminem, Umową oraz z prawem polskim i międzynarodowym. Przerwa w świadczeniu usług trwa do czasu przywrócenia przez Usługobiorcę stanu regulaminowego na wezwanie Operatora. W takim przypadku Operator nie udzieli Usługobiorcy bonifikaty w opłacie za usługi.
 6. Usługobiorca może w wyniku uzgodnień z Operatorem uzyskać dodatkowe warunki świadczenia usług:
  1. Korzystanie z publicznych numerów IP przydzielonych przez Operatora na czas obowiązywania Umowy;
  2. Korzystania z usługi DNS świadczonej przez Operatora;
  3. Korzystanie z innych usług sieciowych, związanych z adresacją i obsługą dołączenia Usługobiorcy do sieci Operatora, na zasadach określonych w Umowie;
  4. Korzystanie z wsparcia technicznego i merytorycznego służb Operatora na zasadach określonych w Umowie.
 7. Minimalna oferowana jakość usługi:
  1. maksymalna długość okresu niedostępności usługi w ciągu roku jest <1%;
  2. maksymalna liczba niedostępności usługi w ciągu roku wynosi 20;
  3. maksymalny czas przywrócenia usługi wynosi 24h od momentu powzięcia przez Operatora wiadomości o wystąpieniu awarii.

Zakres usługi serwisowej

 1. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia całodobową telefoniczną obsługę Usługobiorców oraz bezpłatne usuwanie usterek i nieprawidłowości pracy MSK CzestMAN. Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Operatora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu MSK CzestMAN. Operator powiadomi Usługobiorcę o terminie planowanych prac, które mogą wpłynąć na przerwanie ciągłości lub obniżenie jakości świadczonych usług. Umowa może określać szczegółowe zasady obsługi serwisowej.

§4

Odpowiedzialność Operatora z tytułu świadczenia usług

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej, nastąpiło z winy Usługobiorcy lub wyniknęło z niezachowania przez Usługobiorcę warunków Umowy lub Regulaminu.
 2. Operator zwraca Usługobiorcy wniesioną opłatę za niewykonane lub częściowo wykonane usługi w części, która nie znajduje pokrycia w wykonanej usłudze, niezależnie od udzielonej bonifikaty.
 3. Jeśli Usługobiorca poniósł szkodę w wyniku niedozwolonych działań Operatora, Operator ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek straty Usługobiorcy wynikłe z braku dostępu do sieci Operatora lub do sieci Internet, jeśli brak dostępu nie był wynikiem niedozwolonych działań Operatora.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych Usługobiorcy, naruszenie poufności jego zasobów i inne skutki wynikłe z usterek systemu czy też zamierzonej działalności osób trzecich, chyba, że jest to przedmiotem Umowy.
 6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zabezpieczenia systemów Usługobiorcy dołączonych do sieci Operatora, chyba, że jest to przedmiotem Umowy.
 7. Sieciowy styk abonencki, do którego dołączone jest urządzenie Usługobiorcy stanowi granicę odpowiedzialności Operatora za funkcjonowanie jego sieci.
 8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Usługobiorcy związane z dostępem do sieci Operatora lub do sieci Internet stanowiące naruszenie prawa.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Usługobiorcę w sieci Operatora lub w sieci Internet.
 10. Operator gwarantuje Usługobiorcy przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej oraz zapewnia poufność informacji o świadczonych na jego rzecz usługach, oraz ich treści, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 11. Operator ma prawo do przetwarzania uzyskanych od Usługobiorcy danych osobowych w celu wykonywania na jego rzecz Umowy o świadczenie usług.

§5

Wnoszenie opłat za usługi

 1. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy.
 2. Usługobiorca ponosi opłaty abonamentowe za świadczenie usług zgodnie z cennikiem i zawartą Umową na podstawie faktury wystawionej przez Operatora za usługi świadczone w okresie rozliczeniowym.
 3. Usługobiorca ponosi jednorazową opłatę instalacyjną, zgodnie z cennikiem usług, która może być uiszczona osobno lub wraz z pierwszą fakturą za świadczenie usług.
 4. Opłata za usługi za okres krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy wynosi 1/30 opłaty miesięcznej za każdy dzień trwania Umowy.
 5. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od daty ich wystawienia.
 6. Za opóźnienia w zapłacie faktury Operator nalicza odsetki ustawowe.
 7. Odsetki ustawowe wykazywane są w odrębnym dokumencie finansowym – nocie odsetkowej.
 8. W przypadku nieotrzymania faktury za dany okres rozliczeniowy Usługobiorca zgłasza ten fakt Operatorowi.
 9. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień dokonania wpłaty widniejący na dokumencie potwierdzającym jej dokonanie.

§6

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, lub wadliwego rozliczenia usługi.
 2. W postępowaniu reklamacyjnym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w punkcie §4 "Odpowiedzialność Operatora z tytułu świadczenia usług".
 3. Reklamację należy dostarczyć osobiście, przesyłać listownie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby Operatora. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. Nazwę Usługobiorcy oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację;
  2. Określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. Adres miejsca świadczenia usługi przez Operatora;
  4. Datę sporządzenia reklamacji;
  5. Podpis osoby zgłaszającej reklamację;
  6. Wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku uznania reklamacji.
 4. Reklamacje kierowane do innych podmiotów niż Operator oraz nieudokumentowane nie będą rozpatrywane.
 5. Będą rozpatrywane reklamacje, które dotyczą niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, które miało miejsce nie dalej niż 1 miesiąc przed datą złożenia reklamacji.
 6. Okres składania reklamacji z innych przyczyn niż wymienione w punkcie §6.1 Regulaminu wynosi 1 rok.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty faktury.
 8. W przypadku uznania reklamacji Operator zwróci kwotę wynikającą z jej uznania.
 9. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 1 miesiąca od daty ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca jest powiadamiany na piśmie.
 10. Jeśli reklamacja nie może być rozpatrzona w terminie 1 miesiąca Operator powiadamia niezwłocznie Usługobiorcę o przyczynie opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji oraz podaje przewidywany termin jej rozpatrzenia.
 11. Od decyzji rozpatrującej reklamację przysługuje odwołanie do organu odwoławczego wskazanego w odpowiedzi Operatora na reklamację.

§7

Naruszenie Regulaminu

 1. Usługobiorca lub Użytkownik ma obowiązek zgłosić Operatorowi zaobserwowane naruszenia Regulaminu.
 2. Naruszeniem Regulaminu przez Usługobiorcę lub Użytkownika są w szczególności:
  1. Wszelkie działania powodujące przerwanie pracy sieci;
  2. Działania powodujące zniszczenie sprzętu Operatora oddanego w użytkowanie Usługobiorcy;
  3. Użytkowanie aplikacji obniżających poziom świadczonych usług w sieci bez zgody Operatora lub uprawnionych administratorów;
  4. Wykonywanie czynności powodujących blokowanie urządzeń aktywnych innych Usługobiorców, Operatora lub Użytkowników w sieci Operatora, lub sieci Internet;
  5. Przechwytywanie, podsłuchiwanie, modyfikowanie danych innych Użytkowników w sieci Operatora lub w sieci Internet;
  6. Monitorowanie pracy urządzeń Operatora;
  7. Stosowanie lub rozpowszechniania programów komputerowych lub plików zawierających treści chronione prawami autorskimi w sposób naruszający dobra osób uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych;
  8. Umieszczanie w sieci Operatora lub w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich;
  9. Przesyłanie treści nie zamawianych o charakterze reklamowym lub treści obelżywych;
  10. Przekazywanie uprawnień nabytych w sieci Operatora osobom trzecim bez zgody Operatora lub uprawnionych administratorów;
  11. Podłączenie do sieci Operatora urządzeń pasywnych lub aktywnych bez zgody Operatora lub uprawnionych administratorów;
  12. Umożliwianie dostępu do sieci Operatora lub do sieci Internet osobom trzecim bez wiedzy i zgody Operatora lub uprawnionych administratorów;
  13. Wykorzystanie sieci Operatora do tranzytowania ruchu pochodzącego z sieci osób trzecich.
 3. Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do świadczonych usług Usługobiorcy lub Użytkownikowi sieci w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu gdy brak jest reakcji na powiadomienie, skierowane do Usługobiorcy lub uprawnionego administratora sieci, w której nastąpiło naruszenie.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory Strony będą starać się załatwiać polubownie.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie i w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową rozstrzyga właściwy Sąd Powszechny.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych w Regulaminie. Usługobiorca zostanie poinformowany pisemnie o planowanych zmianach na 30 dni przed ich wprowadzeniem.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2013 roku.